NORMATIVA

Avís Legal

Informació de conformitat amb l’article 10 de la LSSI

La titular d’aquesta web és:

Identitat: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA
NIF: G17836669
Adreça: Passeig de la Devesa 1,  17001  Girona
Tel.: 654464482
Email: info@avdevesaguell.cat
Inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat amb el número 5136 – J / 2

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre.

Política de privacitat

Versió:  25/09/2020

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades  (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA

NIF: G17836669

Passeig de la Devesa 1,  17001  Girona

Email: info@avdevesaguell.cat

Finalitat del tractament Gestionar les activitats i els serveis de l’Associació de veïns de la Devesa-Güell.
Legitimació    Consentiment obtingut de l’interessat o del seu representant legal.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre vostè i/o el seu representat siguin membre de l’associació o participin en les seves activitats i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

 

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA

NIF: G17836669

Adreça: Passeig de la Devesa 1,  17001  Girona

Tel.: 654464482

Email: info@avdevesaguell.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar les activitats i els serveis de l’Associació de veïns de la Devesa-Güell.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats i serveis.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

Finalitats relacionades amb l’ús d’imatges:

 • Si ens dóna el seu consentiment per utilitzar imatges amb fins promocionals, podrem captar la seva imatge o la del seu representat, per informar sobre les activitats que realitza l’associació en els diferents espais de comunicació que fem servir per promocionar la nostra activitat, com són la nostra web, la revista de l’associació i les xarxes socials que utilitzem.
 • Si assisteix a algun acte de caràcter públic organitzat per l’Associació de veïns de la Devesa-Güell, és possible que la seva imatge sigui captada en fotografies o vídeos que es gravin durant la seva realització. En aquest cas, tractarem les imatges per fer difusió d’aquest acte públic en els diferents espais de comunicació utilitzats per l’associació, incloses les xarxes socials.
 • També podrem fer servir les imatges que captem en les nostres activitats i actes públics per confeccionar el fons històric de la nostra associació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • La legitimació per tractar-les es troba en els consentiments que ens dóna.
 • Respecte a la informació que sigui remesa o obtinguda de menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com tingui coneixement.
 • La legitimació per tractar les imatges dels assistents als actes públics que organitza l’associació i per fer difusió d’elles, es troba en l’interès legítim de l’associació d’informar sobre aquests actes per tal de donar-los a conèixer per fomentar la participació veïnal. En aquests casos la imatge dels assistents es tractarà de forma merament accessòria respecte de la informació sobre l’acte celebrat.
 • La legitimació per a tractar i conservar les imatges en les activitats i actes públics de l’associació es basa en l’interès legítim de l’associació de confeccionar el seu fons d’imatges amb fins històrics.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat i/o el seu representat siguin membre de l’associació, participin en les seves activitats, o en vulguin rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.
 • Les imatges captades en activitats i en actes públics organitzats per l’Associació de veïns de la Devesa-Güell, es conservaran com a fons històric de l’associació.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

En el cas de les imatges captades en activitats i/o actes públics que organitza l’associació, els destinataris seran les persones que visualitzin les imatges en els espais de comunicació i difusió utilitzats per l’associació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat o del seu representant legal, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Dades econòmiques.
 • Imatge

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Aquesta web no carregues cookies que legalment requereixin el consentiment de l’usuari.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Com tractem les dades per compte de tercers?

Quan en la prestació dels nostres serveis tractem dades de caràcter personal de les quals els nostres clients són els responsables, ho fem en qualitat d’encarregats del tractament, de conformitat amb el que estableix l’article 28 del RGPD i, per tant,  en  aquests tractaments de les dades personals:

 1. Tractarem les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, fins i tot en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tret que hi estiguem obligats en virtut del dret de la Unió o dels estats membres al qual estiguem subjectes. En aquest cas, informarem al responsable d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic.
 2. Garantim que les persones autoritzades per tractar dades personals s’han compromès a respectar-ne la confidencialitat.
 3. Hem adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb l’article 32 del RGPD, implantant mecanismes per tal de:
 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 • Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si s’escau.
 1. Respectarem les condicions indicades en els apartats 2 i 4 de l’article 28 del RGPD per recórrer a un altre encarregat del tractament.
 2. Assistirem al responsable, sempre que sigui possible, d’acord amb la naturalesa  del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre les sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats establerts en el capítol III del RGPD.
 3. Ajudarem el responsable a garantir el compliment de les obligacions que sobre seguretat de les dades estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació posada a la nostra disposició.
 4. A elecció del responsable, suprimirem o retornarem totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament i suprimirem les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.
 5. Posarem a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en l’art. 28 del RGPD, així com per a permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.

La tipologia de dades, la categoria d’interessats i els tractaments que podrem realitzar per compte dels nostres clients, s’establiran en el corresponent contracte de tractament de dades.